BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

Školenia

 • Vykonávame nasledovné školenia:
 • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia zamestnancov a opakované školenia raz za 24 mesiacov
 • Školenie vedúcich zamestnancov a opakované školenia raz za 24 mesiacov
 • Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimo pracovnom čase s overením vedomostí a opakované školenie raz za 12 mesiacov
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby a pracoviska; a opakovaná odborná príprava raz za 12 mesiacov
 • Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo pred začatím podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb
  • Iné odborné školenia
  • Školenia referentských vodičov
 • Školenie vstupné novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia vstupné a opakované pre zamestnancov s overením vedomostí; raz za 24 mesiacov
 • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí; opakované raz za 24 mesiacov
 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Školenie prvej pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 3) Zákona č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov v
 • znení neskorších predpisov v rozsahu 8 hodín

Upozornenie:

Školeniu podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa alebo na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk