BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

Služby

V oblasti BOZP a OPP Vám ponúkame naše viac ako 15-ročné skúsenosti v zabezpečovaní uvedených služieb.

Zabezpečujeme služby pre podnikateľov a právnické osoby, rovnako tak i pre vlastníkov bytov a bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov. 

V zmysle novely Zákona č.355/2007 Z.z. účinná od 1.8.2014 a podľa § 30a, odsek 4, písmeno d, poskytujeme služby Pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. rizikovej kategórie.

Teraz  sa skutočne nemusíte o nič starať, sme tu my a sme tu pre Vás a Vaše podnikanie. Naša pôsobnosť je na území celej SR a našimi partnermi sú podnikatelia a firmy z takmer všetkých odvetví nášho hospodárstva. 

Dokážeme Vám zabezpečiť komplexný balík služieb BOZP,PO a PZS vo Vami požadovanej a nami zaručenej kvalite za cenu, ktorá Vás príjemne prekvapí. Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť Vašich zamestnancov a ochrana Vášho majetku po stránke ochrany pred požiarmi.

K vypracovaniu cenovej ponuky pre Vás postupujeme zodpovedne, na požiadanie vykonáme u Vás zistenie aktuálneho stavu BOZP a PO a následne Vám predložíme ponuku.

Ochrana pred požiarmi OPP

Poskytujeme výkon technika požiarnej ochrany na základe uzatvorenej zmluvy. Organizácia si tým splní zákonnú povinnosť a prácu nechá odborníkom.

 • vypracovanie požiarneho štatútu
 • vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • požiarne poplachové smernice
 • menovacie dekréty vedúceho PPH
 • menovacie dekréty členov PPH
 • prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • vypracovanie zoznamu objektov a prehľad o uložení dokumentácie
 • prevádzkové pokyny požiarnych uzáverov
 • zavedenie požiarnej knihy
 • záznam z cvičného požiarneho poplachu
 • určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam
 • smernice pre činnosť PPH
 • organizačné smernice PPH
 • tematický a časový plán odbornej prípravy PPH
 • tematický a časový plán školenia zamestnancov
 • pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny)

PZS: (Pracovná Zdravotná Služba)

Zabezpečenie činností pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  neskorších predpisov zmluvy v nasledujúcom znení:

 • Realizácia vstupnej analýzy pracoviska
 • Analýza zdravotných rizík pracovného prostredia.
 • Posúdenie súčasného zariadenia pracovných činností do kategórií.
 • Spracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík podľa platných zákonných ustanovení o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.
 • Vypracovanie harmonogramu pravidelných odborných aktivít v nadväznosti na skutočnosti zistené pri vstupnej analýze, resp. v procese zavádzania systému.
 • Vytvorenie a odovzdanie kompletného protokolu o iniciačnom šetrení vrátane prípadnej prezentácie na základe požiadaviek klienta.
 • Stanovenie periodicity lekárskych prehliadok povinných zo zákona.
 • Oboznámenie Objednávateľa s opatreniami nevyhnutnými pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a navrhovanie postupov nutných pre optimalizáciu pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov:
 • Poradenstvo pre efektívne plánovanie a zavádzanie nových technológií z pohľadu ochrany zdravia a ergonómie.
 • Posúdenie systému, evidencie a značenia prvej pomoci.
 • Návod na odovzdávanie kvalifikovanej výzvy pre vyrozumenie rýchlej zdravotnej pomoci, v prípade úrazu alebo iného akútneho stavu zamestnanca – traumatologický plán.
 • Nastavenie obsahu lekárničiek - plán pravidelného dopĺňania lekárničiek.
 • Školenie prvej pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 3) Zákona č. 124/2006
 • Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu 8 hodín
 • Pravidelné informácie o zmenách legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti klienta.

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk