BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

HACCP - schválenie prevádzky

HACCP - pre bioplynovú stanicu, kompostáreň, zber, skladovanie a prepravu VŽP podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2069/2009 

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a  ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.  1774/2002 (nariadenie o  vedľajších živočíšnych produktoch a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011

HACCP - pre reštauráciu, hotel, obchod, pekáreň, stánok s rýchlym občerstvením, ste výrobca alebo predajca potravinárskych výrobkov?

 

HACCP vypracujeme všetky podklady (prevádzkové programy, HACCP, sanitačné a hygienické poriadky pre Vašu prevádzku, DDD)

HACCP preškolíme Vám pracovníkov z uvedenej oblasti a  hygienického minima 

HACCP zastúpime Vás formou splnomocnenia v plnom rozsahu pri konaniach so štátnou správou v oblasti hygieny a veterinárnej správy

Všetko v súlade s legislatívou a profesionálnou podporou z našej strany.

Nevyhadzujte peniaze zbytočne na pokuty a investujte do dobrého mena, Vášho mena...

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk