BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

biologický - reštauračný odpad

Kuchynský odpad je vedľajším živočíšnym produktom ak:

 1.  pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave -(kategória 1)
 2.  je určený na kŕmne účely – (kategória 3);
 3.  je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b) prvý pododsek, na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie (kategória 3)

a na nakladanie s ním sa vzťahujú požiadavky Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Úradný vestník EÚ L 300 zo 14.11.2009). 

Definícia:
kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

V tejto súvislosti sú zavedené nové pojmy, povinnosti a požiadavky pre všetkých, ktorý tvoria odpad.


Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

 1.  riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
 2.  obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 3.  nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat, ale aj tie musia požiadať o povolenie na jeho kŕmenie miestne príslušnú regionálnou veterinárnou a potravinou správou (RVPS). Kuchynský odpad je možné len spracovať v schválených závodoch a zariadeniach ak používajú na spracovanie tlakovú sterilizáciu alebo niektorú zo schválených metód podľa prílohy č. IV nariadenia EÚ č.142/2011 (Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1097/2012 ktorým sa v prípade odosielania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011),  alebo sa kompostuje alebo transformuje v bioplynovej stanici.

Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi, podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy.

 • Miesta na zber – sústreďovanie kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov musia byť schválené na základe písomnej žiadosti miestne príslušnouRVPS ako sklad vedľajších živočíšnych produktov.
 • Prepravca ak vykonáva len prepravu kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov musí písomne požiadať o registráciu činnosti prepravy formou žiadosti RTF format na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Ak preprava je súvisiacou činnosťou so skladovaním alebo spracovaním, tak ju schvaľuje spolu s touto činnosťou na základe písomnej žiadosti RTF format, miestne príslušná RVPS
 • Spracovanie kuchynského odpadu v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení podlieha schváleniu na základe písomnej žiadosti RTF formatmiestne príslušnej RVPS.
 • Nech už potrebujete pomôcť s odpadom či vypracovaním podkaldov na schválenie prevádzky, sme tu pre Vás!!!
 • Rýchlo, profesionálne a bez problémov! 0915 956 487

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk