BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

O nás

POLITIKA KVALITY

ISO CONSULTSlovakia, s.r.o. je firma, ktorá vznikla transformáciou z fyzickej osoby v marci 2012 a poskytuje poradenstvo v oblasti manažérskych systémov, systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, manažérstva bezpečnosti potravín a manažérstva bezpečnosti informačných systémov, certifikácie, školení a inšpekcie.

Cieľom spoločnosti je pomáhať organizáciám pri zavedení systémov manažérstva  a tým zvyšovaní ich pozície na konkurenčnom trhu. Konkrétne zvýšenou efektivitou pri výrobe/poskytovaní služby, chránením životného prostredia, zvyšovaním bezpečnosti  a zdravia pracovníkov, bezpečnosti a ochrany informácií a potravín. Strategickým zámerom ISO CONSULT Slovakia, s.r.o. je stať sa stabilnou a spoľahlivou firmou v oblasti služieb poradenstva a školení pre podnikateľské subjekty, ale rovnako štátnu správu.  Naším hlavným cieľom je poskytovať zákazníkom vysokokvalitné služby v danej oblasti.

 

Naším zámerom a povinnosťou všetkých zamestnancov je aktívne sa podieľať na:

  •  Zvyšovaním odbornej spôsobilosti konzultantov/audítorov/lektorov/inšpektorov;
  • rozširovaní rozsahu poskytovaných služieb a ponúkať zákazníkom nové progresívne postupy a inovácie v oblasti manažérskych systémov, inšpekcie, školení a certifikácie;
  •  budovaní, udržovaní a sústavnom zlepšovaní systému manažérstva kvality v spoločnosti;
  • dodržiavaní predpisov v oblasti kvality, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným organizáciou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa organizácia zaviaže dodržiavať;
  • aktívnej komunikácii  s ostatnými zamestnancami a komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality.

Základom nášho prístupu je trvalá snaha o komplexné uspokojovanie požiadaviek a potrieb zákazníka a zlepšovania vzťahov so zamestnancami a zainteresovanými stranami s cieľom získať a udržať si ich dôveru v skutočnosť, že poskytované služby neustále dosahujú požadovanú a rastúcu kvalitu.

Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti ISO CONSULT Slovakia, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytne všestrannú podporu a zabezpečí pracovníkom vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.

 

 

 V Urminciach 30.4.2012

 

Mgr. Marek Hlocký

konateľ ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk