« [Späť]

Zákaznícke audity SPP

Naši zákazníci úspešne absolvovali zákaznícky audit vykonaný spoločnosťou SPP Distribúcia. Audit bol zameraný na preverenie súladu s požiadavkami systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004, systému manažérstva bezpečnosti pri práce podľa OHSAS 18001:2007 a príslušných slovenských technických noriem a technologických postupov.

Prajeme všetkým veľa kvalitnej zaujímavej práce bez environmentálnych havárií a bez úrazov :).

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk