BOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT SlovakiaBOZP CONSULT Slovakia, s nami ste bližšie k zákazníkom.BOZP CONSULT Slovakia
« [Späť]

BOZ PO

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nadobúda čoraz väčší význam. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti BOZP a PO:

 • BOZP dokumentácia v zmysle platných právnych predpisov (traumatologický plán, politika BOZP, základné zásady pri zamestnávaní žien,...),
 • školenia BOZP zamestnancov v predpísaných termínoch: vstupné školenie zamestnancov; periodické (opakované) školenia; mimoriadne, zvláštne a profesijné školenia (zabezpečovaní školení pre práce vo výškach, školení BOZP a PO, školení referentských vodičov a v zabezpečovaní služieb bezpečnostné a požiarneho technika pre partnerské spoločnosti), školenia vedúcich pracovníkov s overením vedomostí;
 • odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • spracovávanie plánov školení pracovníkov a plánov odborných prehliadok a skúšok,
 • vykonávanie periodických previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu,
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, spracovávanie záznamov o pracovnom úraze, oznamovanie ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy,
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. (1) písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, s návrhom OOPP,
 • politika BOZP,
 • riziká BOZP,
 • OOPP
 • komplexná kontrola BOZP.

 PO: prostredníctvom technika požiarnej ochrany preventívne protipožiarne prehliadky v požiarnych úsekoch a objektoch odberateľa v zmysle riadnych zákonných ustanovení:

 • vykonávame pravidelne v stanovených termínoch preventívne protipožiarne prehliadky v požiarnych úsekoch a zistené nedostatky zapisovať do požiarnej knihy,
 • kontrolujeme, či zamestnanci dodržiavajú predpisy o ochrane pred požiarmi, v prípade ich nedodržiavania to nahlásime odberateľovi a zabezpečujeme odstránenie zistených nedostatkov,
 • pri zistení neoprávneného použitia alebo zneužitia vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi túto skutočnosť nahlásime odberateľovi.

Rozsah zabezpečenia úloh vyplývajúcich zo Zákona o ochrane pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany spočíva:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Ponúkame možnosť vykonania odborných prehliadok revízií zdvíhacích zariadení na vyhradených zdvíhacích zariadeniach podľa zákona NR SR č. 124/2006Z.z a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009

Služby, ktoré poskytujeme sú na vysokej profesionálnej úrovni. Chráňte sa ako zamestnávateľ pred zákonom. Kým sa nič nestane, je všetko v poriadku...

My prichádzame ....ak by niečo...

 

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk