« [Späť]

GMP farmácia /GDP

Čo je GMP/GDP

Možnosť výroby kvalitných a legálnych liečiv a požiadavka legislatívy EU.

GMP zlepšenie osobnej a prevádzkovej hygieny v organizácii . Pravidelne vykonávaná analýza rizík, správne nastavenie preventívnych a kontrolných opatrení, monitoring.

Pravidelné overovanie funkčnosti pravidiel výroby.Stabilita výrobného procesu a vysoká kvalita poskytovaných služieb a vyrábaných produktov. 

Kontrola všetkých vstupov a všetkých výstupov z výrobného procesu ( služieb, výrobkov – hodnotenie spokojnosti zákazníka).

Zníženie nákladov na prepracovanie výrobkov, reklamácie a sťahovanie z trhu.

Eliminácia nákladov vo vzťahu k porušovaniu legislatívy, prípadne požiadavkám zákazníkov ( označovaniu, presnosti plnenia, váženia, a pod.)

Ochrana pacienta.

BOZP poradenstvo a BOZP komplexné služby

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
OPP - ochrana pred požiarmi,
PZS – pracovná zdravotná služba,
VTZ – revízie vyhradených technických zariadení,
Školenia a ďalšie služby od BOZP konzultantov

Potrebujete byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a mať spracovanú dokumentáciu BOZP, alebo mať splnené iné právne požadavky v zmysle platných zákonov?

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk